Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sykelønn’

(LES HELE INNLEGGET PÅ MINERVA.AS)

Vi er i ferd med å få en utvikling der prinsippet om at «vi alle lever på hverandres arbeid» erstattes med: «vi snylter mange på noens arbeid». Det er på tide å ta sykelønnskutt på alvor.

Rettigheter er essensielt for ethvert fungerende samfunn. Retten til liv, eiendom og søken etter lykke er, etter mitt syn, de mest fundamentale verdiene i et liberalt demokrati, men rettighetsbegrepet har via norsk venstreside begynt å få en merkelig allmenn betydning. For rettigheter som tidligere innebar at staten skulle sikre din frihet fra maktmisbruk og hindringer, er nå blitt til en omfattende rett til å kreve at staten legger alt til rette for deg, uten ekstra kostnader.

Enkelte ser ut til å tro at retten til liv innebærer at staten skal puste liv i lungene dine, at retten til eiendom betyr at staten skal putte eiendeler i fanget på deg, og at det av en rett til søken etter lykke følger at staten skal servere deg lykke på et fat. Mange nordmenns, og særlig norske politikeres, holdninger til velferdssamfunnet er i ferd med å ligne en aksjespekulant som vil ha lavest mulig risiko og høyest mulig avkastning, samtidig som eventuelle tap dekkes av det store fellesskapet. Det er et regnestykke som ikke går opp i lengden.

LES HELE INNLEGGET PÅ MINERVA.AS

Avislenker: Dagbladet, VG, Nettavisen, VG

Read Full Post »

Norske politikere ser ut til å være i en slags FN-rus etter kåringene av verdens beste land å bo i. Vi har det absolutt veldig bra i Norge, det er ikke det, men denne velstanden baserer seg også på en økende sykdomstilstand som kan sette velferdssamfunnet vårt i fare hvis den ikke kureres.

Norge er et sykt land, og vi blir stadig sykere. Dagens Næringsliv kunne ikke gjort det tydeligere. Her er klare fakta om Norges tilstand fra en artikkel DN publiserte 11. september i år:

Arbeidsledige: 77.100

På attføring eller rehabilitering: 105.000

AFP: 48.500

Uføre: 341.400

Total arbeidsstyrke i Norge: 2,62 millioner

Andel nordmenn i arbeidsfør alder på trygd: 22 % (inkluderer ikke kontantstøtte, barnebidrag o.l.)

Andel nordmenn som er uføre: 13 %

Andel nordmenn som er arbeidsledige: 3 %

Totale utbetalinger til uføre i 2008: 56,53 milliarder

Offisielt har Norge en arbeidsledighet på tre prosent. I virkeligheten mottar nesten en fjerdedel av nordmenn i arbeidsfør alder en eller annen form for trygd. Norge er verdensmestre i andel syke og uføre. DN slår også fast at «hver eneste skattekrone fra over 681.000 nordmenn må til for betale Norges unormalt mange uføretrygdede.»

Victor Normenn peker i denne artikkelen på et viktig poeng:

«Vi har brukt uføretrygding fremfor ledighetstrygding for å lette omstillinger. Man har ment at det har vært best å bruke uføretrygd fremfor ledighetstrygd ved nedbemanning i bedrifter utenfor de mest sentrale strøkene, istedenfor å få folk til å flytte. Dette har vært en villet politikk (…) Hver gang vi lar et menneske i yrkesaktiv alder gå på uføretrygd, istedenfor å få vedkommende inn i en eller annen form for ordinært tilrettelagt arbeid, er det en fallitterklæring overfor de personene det gjelder. Og det er samfunnøkonomisk sløsing» , sier han.

Dette er et av problemene vi står ovenfor. Vi har altså en velferdsstat som i stor grad passiviserer virksomme mennesker, ved at midlertidige ordninger vever midlertidig trengende inn i en permanent avhengighet til staten.

Men det er annen ting ved vårt velferdssystem som DN ikke peker på i artikkelen, og som det er svært upopulært å sette fokus på; trygdeordningene våre er enkelt og greit for generøse.

Norge har en av de friskeste befolkningene i verden, de mest sjenerøse sykelønnsordningene, og det høyeste sykefraværet. Sammenhengen mellom de sjenerøse sykelønnsordningene og det høye sykefraværet viser helt klart at selve sykelønnsordningen gjør det motsatte av sin opprinnelige hensikt.

Kutt i sykelønnsordningen burde stå øverst på ønskelisten til regjeringspartiene akkurat nå. I det hele tatt burde det være et prinsipp at man ikke mottar 100% lønn (slik man faktisk gjør i dag) når man ikke er på jobb og ikke bidrar til det fellesskapet som betaler sykelønnen. Et forslag kunne være å f.eks. kutte sykelønnen til 80%, innføre 3 karensdager, og fjerne muligheten for sykelønn ved egenmelding. Det burde være helt naturlig at man får lavere eller faktisk ingen kompensasjon når man er borte fra jobb, og ikke bidrar med å skape noen verdier. Men jeg vil faktisk stille spørsmål ved om kutt er nok. Jeg lurer rett og slett på om vi ikke burde vurdere å fjerne hele sykelønnsordningen?

For burde det ikke være opptil arbeidsplassen å bestemme hva slags ordninger man ønsker å tilby sine ansatte ved sykefravær? Bør det virkelig være statens oppgave å kontrollere- og regulere hva slags kompensasjon ulike arbeidsplasser tilbyr sine ansatte? Burde ikke dette være et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker?

Vi er nødt for å ansvarliggjøre både arbeidsgiver og arbeidstaker i større grad hvis vi skal få bukt med det høye sykefraværet og den manglende arbeidsmoralen som brer seg i Norge. Statens oppgave bør egentlig ikke tre inn før arbeidsgiver eventuelt bryter forhold som er nedfestet i arbeidskontrakten.

Unge Høyre ønsker et friere arbeidsmarked. Da burde vi også erkjenne at ulike arbeidsplasser, med ulike forhold, og ulike behov må ha lov til å inordne seg på ulike måter. Jeg synes tiden er kommet for å vurdere å avskaffe hele sykelønnsordningen, og la dette forholdet være opp til arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er riktignok viktig å presisere at et slikt system forutsetter at den enkelte får beholde betraktelig mer av sin egen inntekt, slik at man kan velge å sette av penger til perioder man trenger å være borte fra jobb, men det skal alltid lønne seg å jobbe.

Det er en forutsetning for et rikt velferdssamfunn at mange nok står i jobb og skaper verdier. Det er ikke mulig å bygge et land på trygd. Hvis de som trenger hjelp, skal få hjelp i fremtiden, så burde solide kutt i trygdeordninger som holder folk borte fra jobb, være prioritet nr 1 for Jens Stoltenberg, og det burde i hvert fall være et krav fra Høyre og Unge Høyre.


Read Full Post »

Jeg var med på å fremme et resolusjonsforslag om velferdsstaten på Landsstyret i Unge Høyre, forrige helg.

Resolusjonen ble vedtatt, uten store endringer, og lyder som følger:

Fra velferdsstat til velferdssamfunn

 

En økende del av befolkningen er avhengig av offentlige stønader. Stadig flere blir dermed avhengig av støtte fra stadig færre. Unge Høyre vil snu denne utviklingen. Vi mener tiden er inne for å reformere velferdsstaten.

 

Målet med velferdssystemet bør være at flest mulig skal klare seg uten stønader, ikke at flest mulig skal være avhengig av dem. Unge Høyre vil ha et velferdssamfunn som tar vare på de som virkelig trenger det, og ikke et der selvstendige og oppegående mennesker blir tvunget inn i et avhengighetsforhold til staten.

 

Høye skatter finansierer velferdsstaten, men gjør samtidig folk avhengige av de samme ordningene de betaler dyrt for å finansiere. Velferdssystemet undergraver derfor sitt eget mål. Dagens progressive skattesystem, med inntektsgraderte pensjons – og velferdsordninger, bidrar til at staten i realiteten opprettholder inntektsforskjellene i samfunnet. Unge Høyre mener at statens oppgave skal være å garantere for et sosialt sikkerhetsnett, mens enkeltmennesket selv må ta ansvar for sin levestandard dersom det havner utenfor arbeidslivet.

 

For kunne gi enkeltmennesker denne muligheten må vi redusere skatte- og avgiftsnivået. Derfor vil Unge Høyre innføre en flat skattprosent med et høyt bunnfradrag.

 

Pensjon

 

Unge Høyre ønsker å beholde en god basispensjon. Alle skal være sikret en god levestandard ved pensjonsalder, men det er ikke en statlig oppgave å opprettholde middelklassens livsstil. Statens oppgave skal være å garantere et flatt pensjonssystem, der alle sikres en nødvendig levestandard. Det bør være et individuelt ansvar å sikre seg og sin families økonomiske levestandard i pensjonstilværelsen.

 

Det må derfor legges til rette for at hver enkelt skal få gode muligheter til privat pensjonssparing. Dette forutsetter naturligvis at hver enkelt får beholde en betydelig større andel av egen inntekt.

Unge Høyre ønsker å fjerne inntektstaket for pensjonister. Det er positivt at eldre ønsker å bidra til arbeidslivet og samfunnet selv om de er pensjonistene. Da må de også få beholde pensjonen.

Unge Høyre vil:

 • Innføre flat offentlig pensjon
 • At det skal legges til rette for privat pensjonssparing
 • Fjerne inntektstaket for pensjonister

 

Arbeidsledighetstrygd

 

Unge Høyre ønsker et mangfoldig og fleksibelt arbeidsmarked. Det skal alltid lønne seg å jobbe, men det er også viktig at man er sikret en viss økonomisk trygghet dersom man av ulike årsaker blir arbeidsledig. Det er riktig og naturlig at det offentlige bistår enkeltindivider i perioder med ufrivillig skifte av arbeid. Likevel mener Unge Høyre at dagens utbetaling av arbeidsledighetstrygd på to år er altfor lenge.

 

Hensikten med arbeidsledighetstrygden er å bistå i en overgangsperiode uten jobb. Unge Høyre mener det bør være et mål å gjøre det mulig for den enkelte å yte etter evne. Derfor vil Unge Høyre sikre at folk kommer seg raskt tilbake i arbeidslivet uten at de blir hengende fast i ulike støtteordninger.

 

Det skal ikke være statens oppgave å opprettholde inntektsforskjeller over lengre tid.

 

Hvis arbeidsledighetsperioden overskrider 6 måneder, bør statens oppgave begrenses til å garantere en flat arbeidsledighetstrygd som er lik for alle arbeidsledige. Staten må også kunne kreve at den enkelte aktivt forsøker å komme tilbake i arbeidslivet.

 

Unge Høyre vil:

 • innføre flat arbeidsledighetstrygd etter 6 måneder
 • at staten krever at mottakere av arbeidsledighetstrygd aktivt søker jobb, utfører et tilbudt arbeid, eller møter til omskolering eller etterutdanning

 

Sykelønn:

 

Norge har en av de friskeste befolkningene i verden, de mest sjenerøse sykelønnsordningene, og det høyeste sykefraværet. Sammenhengen mellom de sjenerøse sykelønnsordningene og det høye sykefraværet tyder på at mye av problemet ligger i systemet. Unge Høyre vil begrense mulighetene til å misbruke systemet. Dette gjelder særlig korttidsfraværet, som i stor grad er egenmeldt og har få kontrollmekanismer. I et stabilt velferdssamfunn må økonomisk trygghet over en lengre sykdomsperiode garanteres. Dersom korttidsfraværet skal reduseres, må det koste mer for den enkelte. Etter karensdagene skal staten dekke alle kostnader ved sykefravær. Det bør ikke være mulig å få økonomisk kompensasjon ved sykefravær uten å kunne fremvise legeerklæring.

 

Unge Høyre vil:

 • innføre tre karensdager
 • fjerne sykelønnen ved egenmelding

Read Full Post »

Det er på tide å ta et oppgjør med vår hellige ku; velferdsstaten. Hedmark Unge Høyre har derfor sendt inn en glimrende resolusjon til Landsstyre i Unge Høyre, som jeg legger ut her:

Reduser velferdsstaten – styrk velferden

En stadig større del av befolkningen er avhengig av offentlige stønader. Stadig flere er altså avhengig av støtte fra stadig færre. Unge Høyre vil snu denne utviklingen og mener tiden er inne for å reformere velferdsstaten. Målet med velferdssystemet bør være at flest mulig skal kunne klare seg uten stønader, ikke at flest mulig skal være avhengig av dem. Unge Høyre ønsker et velferdssamfunn som tar vare på de som virkelig trenger det, i stedet for å tvinge selvstendige og oppegående mennesker inn i et avhengighetsforhold til staten.

Sterk reduksjon av skatter, avgifter og offentlige utgifter er derfor helt nødvendig. Høye skatter finansierer velferdsstaten, men gjør samtidig folk avhengige av de samme ordningene de betaler dyrt for å finansiere. Velferdssystemet undergraver derfor sine egen hensikt. Velferdsstatens natur er også grunnleggende usosial, ved at inntektsgraderte ordninger gir mer til de som har mest fra før.

Unge Høyre vil derfor at slike inntektsgraderte ordninger omgjøres til flate ordninger som sikrer alle et basis-kronebeløp.

Pensjon

Unge Høyre ønsker å opprettholde en god basispensjon. Alle skal være sikret en god levestandard ved pensjonsalder, men det burde ikke være en statlig oppgave å opprettholde middel- og overklassens ekstravagante livsstil. Unge Høyre ønsker derfor et flatt pensjonssystem. Dette vil frigjøre milliarder og slik finansiere omfattende skattelettelser som blant annet vil muliggjøre privat pensjonssparing

Unge Høyre vil derfor:

 • Innføre flat pensjon

Skatt

Alle skal ha råd til omfattende pensjonssparing. Å investere i fremtiden må også være en mulighet for de med lav inntekt. Et slikt system forutsetter derfor at skattene er på et lavest mulig nivå.

Arbeidsledighetstrygd

Sosiale stønader er ingen ubetinget rettighet. Arbeidsledighetstrygden bør være en støtteordning for arbeidsledige som aktivt søker jobb, slik at disse sikres en grunnleggende levestandard i en overgangsfase. Det skal imidlertid ikke være statens oppgave å sørge for et tidligere inntektsnivå. Arbeidsledighetstrygden bør derfor være flat. Staten må også kunne kreve at mottakere av arbeidsledighetstrygd aktivt søker jobb, utfører en tilbudt jobb, eller møter til arbeidstrening eller utdanning. Dersom kravene brytes bortfaller arbeidsledighetstrygden umiddelbart.

Unge Høyre vil derfor:

 • Innføre flat arbeidsledighetstrygd

Sykelønn

Norge har den friskeste befolkningen i verden, de mest sjenerøse sykelønnsordningene, og det høyeste sykefraværet. Når verdens friskeste befolkning også er mest syk, er det åpenbart noe som ikke stemmer. Dette illustreres ganske godt ved å se på hvilke dager de fleste tar ut egenmelding. Det er neppe tilfeldig at mandag overlegent vinner konkurransen om det høyeste sykefraværet. Sykelønnsordningen er altså selve problemet, ikke løsningen. Pensjonister, arbeidsledige og uføre går drastisk ned i inntekt mens det samtidig gis full kompensasjon ved sykefravær. Unge Høyre synes dette er svært urettferdig og mener samme prinsipp må gjelde for sykelønn som for alderstrygd og arbeidsledighetstrygd. Det skal ikke være statens oppgave å opprettholde nåværende eller tidligere inntektsnivå ved arbeidsfravær, men å sikre en nødvendig basiskompensasjon.

Unge Høyre vil derfor:

 • Innføre flat sykelønn

Valgfrihet i velferdsordningene

Det skal ikke være mulig å stå uten et sosialt sikkerhetsnett i Norge, men alle skal ha mulighet til å velge bort det offentlige tilbudet til fordel for et privat tilbud.

Unge Høyre vil derfor:

 • At alle offentlige velferdsordninger skal kunne velges bort til fordel for private tilbud for dem som ønsker det. 

Read Full Post »